Algemene Voorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Tuk Tuk  Den Helder

Geregistreerd onder kvk V.O.F van Haaster bloembollen  53597486

 

Artikel 1.

Omschrijving begrippen.

In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt verstaan onder:
 

Tuk Tuk Den Helder: het bedrijf dat de Tuk Tuk verhuurt.

Tuk Tuk: het voertuig, onderwerp zijnde van de huurovereenkomst.

Huurder: de rechts- of natuurlijke persoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.

Verhuurder: de rechts- of natuurlijke persoon die namens Tuk Tuk Den Helder de huurovereenkomst sluit.

Chauffeur: de feitelijke bestuurder van de Tuk Tuk.

Huurovereenkomst: het in 2-voud opgemaakte document dat door zowel huurder als verhuurder wordt ondertekend.

Schade: vermogensschade door verhuurder geleden, zowel direct als indirect, ten gevolge van:

 1. beschadiging en schade aan onderdelen van de Tuk Tuk niet veroorzaakt door normale slijtage.
 2. vermissing van de Tuk Tuk of van onderdelen daarvan. Kosten van vervanging van de Tuk Tuk worden ook hiertoe gerekend, alsmede de derving van huur- en reclame-inkomsten.
 3. door de Tuk Tuk aan personen en goederen toegebrachte schade, waarvoor de verhuurder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Tuk Tuk Den Helder aansprakelijk is.
 4. beslaglegging op de Tuk Tuk.

Bedrijfsruimte: het pand waar de Tuk Tuk Den Helder is gehuisvest en waar de Tuk Tuk in ontvangst wordt genomen.

Bedragen: alle in deze huurvoorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 

Artikel 2.

Huurprijs en duur van de huur.

 1. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en de prijs zoals deze in de Huurovereenkomst zijn vastgelegd. Huurder is verplicht de TukTuk op het in de Huurovereenkomst afgesproken tijdstip bij de Bedrijfsruimte te retourneren.
 2. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder is het Huurder toegestaan de Tuk Tuk buiten de openingstijden van Verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft Huurder aansprakelijk voor het ontstaan van alle mogelijke Schade zoals beschreven in Artikel 1, tot op het tijdstip dat Verhuurder de TukTuk daadwerkelijk in ontvangst heeft kunnen nemen en heeft kunnen inspecteren.
 3. Indien het in de Huurovereenkomst afgesproken tijdstip van inlevering wordt overschreden is Huurder verplicht boven op het afgesproken huurbedrag een bedrag van € 100,- per dag te betalen, waarbij ook een dagdeel geldt als dag.E.e.a. dient los te worden gezien van een evt. in rekening gebracht bedrag voor geleden schade.De genoemde € 100.- wordt niet in rekening gebracht als de overschrijding van de huurperiode het gevolg is van aantoonbare overmacht.
 4. Huurder is bij overschrijding van de huurperiode verplicht onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met Verhuurder.

Artikel 3.

Reserveren.

Een reservering, bij voorkeur per e-mail, van een Tuk Tuk heeft pas plaatsgevonden als deze door Verhuurder aan Huurder schriftelijk is bevestigd per mail met vermelding van het huurbedrag en huurperiode, en Huurder daarna schriftelijk gemeld heeft met het genoemde akkoord te gaan. Bovendien moet de akkoordverklaring binnen 5 dagen bij Verhuurder zijn ontvangen.
 

Artikel 4.

Annulering.

Aan het annuleren van een reservering zijn de volgende kosten verbonden:

Bij reserveringsdatum ontvangt u een factuur en betaalt u 50% van totaalbedrag van de factuur,

welke niet wordt terugbetaalt bij annulering.

Annulering tot en met  7 dagen voor reserveringsdatum: 50% van huurbedrag.

Annulering binnen 7 dagen voor reserveringsdatum 100% van huurbedrag.

Het aantal deelnemers kunt u nog wijzigen tot 4 weken ( 28 dagen ) voor aanvang.

Annulering van een Huurovereenkomst is niet mogelijk,

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Annulering i.v.m. weersomstandigheden worden niet geaccepteerd, behalve bij storm boven windkracht 7.

Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst te annuleren als er sprake is van weersomstandigheden die schade zouden kunnen veroorzaken aan de Tuk Tuk en de veiligheid van Huurder in het geding zou kunnen brengen.
 

Artikel 5.

Betaling.

 1. Voor aanvang van de huurperiode wordt betaling verlangd van het huurbedrag en de waarborgsom van € 150,- waarborgsom niet eerder geretourneerd dan bekend is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet te boven gaat. In dat geval wordt het resterende deel van de waarborgsom geretourneerd.
 2. Betalingen worden uit het oogpunt van veiligheid alleen geaccepteerd per factuur.
 3. Verhuurder kan in afwijking van sub 1 besluiten dat het huurbedrag bij het retourneren van de Tuk Tuk mag worden betaald. Indien Huurder dan niet meteen betaald is deze van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is Huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als maand geldt.
 4. Indien Huurder ook na sommatie het verschuldigde bedrag niet betaalt, zullen daarenboven incassokosten in rekening worden gebracht, dit zijn alle kosten die Verhuurder in rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- ex BTW, met een minimum € 75,- ex BTW.

Artikel 6.

Gebruikskosten.

  1.  Voor rekening van Huurder zijn: de tijdens de huurperiode aan het gebruik van de Tuk Tuk verbonden              kosten, reiniging en parkeren.

 1. Kosten van een bekeuring tijdens de huurperiode worden achteraf in rekening gebracht.

Artikel 7.

Gebruik van de Tuk Tuk.

 1. Huurder gaat op zorgvuldige wijze met de Tuk Tuk om en gebruikt deze overeenkomstig zijn bestemming.
 2. Huurder moet minimaal 24 jaar zijn en reeds 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs, categorie B.
 3. Alleen personen die in de Huurovereenkomst als Chauffeur of eventueel tevens als Huurder zijn aangeduid, mogen de Tuk Tuk besturen. Het is Huurder niet toegestaan de Tuk Tuk ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als Chauffeur in de Huurovereenkomst is vermeld, aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 4. Huurder dient er zich steeds van bewust te zijn dat de Tuk Tuk een 3-wielig voertuig is dat vraagt om een aangepaste snelheid, m.n. in bochten.
 5. Huurder moet zich houden aan de wettelijke bepalingen t.a.v. verkeersregels, het dragen van gordels, kinderen onder de 4 jaar in een autostoeltje te vervoeren, en het maximaal aantal te vervoeren medereizigers.
 6. Huurder dient te allen tijde door zijn weggedrag te anticiperen op de medeweggebruikers, rekening houdend met de bijzondere aard van de Tuk Tuk.
 7. Door zijn opvallende verschijning en de aanwezigheid van reclameteksten van derden, dient Huurder zich te onthouden van zodanig gedrag op de weg dat imagoschade ontstaat bij zowel Tuk Tuk Den Helder als de adverteerder.
 8. Het is Huurder verboden af te wijken van de routes.
 9. Huurder is verplicht de Tuk Tuk in oorspronkelijke staat, zoals bij aanvang van de Huurovereenkomst is vastgesteld, bij Verhuurder terug te brengen.
 10. Huurder dient er op toe te zien dat eventuele bagage die achterin vervoerd wordt tijdens de rit goed geborgd wordt.
 11. Het is Huurder niet toegestaan lifters mee te nemen, de Tuk Tuk te gebruiken voor rijles of voor het houden van wedstrijden en behendigheidsproeven.
 12. Huurder is gehouden de Tuk Tuk alleen te gebruiken op verharde wegen die voor autoverkeer bestemd zijn.
 13. Het is verboden te gaan staan, b.v. bij geopend dak. Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van dit verbod.
 14. Huurder is gehouden de Tuk Tuk schoon te retourneren, bij het niet nakomen van deze verplichting kunnen schoonmaakkosten, minimaal € 35,-, in rekening worden gebracht.
 15. Huurder dient bij vermissing of ontvreemding van de Tuk Tuk onmiddellijk Verhuurder hiervan in kennis te stellen en tevens aangifte te doen bij de plaatselijke politie.
 16. In geval van schade of defecten aan de Tuk Tuk is het Huurder niet toegestaan deze verder te gebruiken indien dit kan leiden tot verergering van de schade of defecten.
 17. In geval van schade of defecten stelt Huurder onmiddellijk Verhuurder hiervan in kennis en volgt zijn instructies op. Huurder is verplicht met het oog op de verzekering van Verhuurder alle mogelijke bescheiden die betrekking hebben op de gebeurtenis, w.o. een schade formulier, zo spoedig mogelijk aan Verhuurder te overhandigen.

Bij Schade onthoudt Huurder, in het belang van Verhuurder, zich van erkenning van schuld.

Tenslotte verplicht Huurder zich alle medewerking te verlenen: a. om het Verhuurder mogelijk te maken om de schade vergoed te krijgen van derden en b. ter voorkoming van aanspraken van derden.

 1. Huurder verplicht zich alle verboden en verplichtingen, zoals genoemd in Artikel 7, op te leggen aan alle medereizigers van de gehuurde TukTuk.

Artikel 8.

Aansprakelijkheid Huurder voor Schade.

 1. Huurder wordt verondersteld de TukTuk in onbeschadigde toestand te hebben gehuurd, tenzij er een schaderapportage door Verhuurder aan Huurder heeft plaatsgevonden.
 2. Schade toegebracht aan medepassagiers, TukTuk of andere weggebruikers is bij schuld

of zich niet houden aan de verkeersregels slechts ten dele verzekerd. De TukTuk is W.A verzekerd.

U bent volledig aansprakelijk bij eigen schuld.

 1. Huurder is aansprakelijk voor alle Schade Verhuurder overkomen ten gevolge van het gebruik van de TukTuk tijdens de huurperiode.
 2. Schade is ontstaan door grove schuld en/of opzet van Huurder. Bij gebruik van Alcohol is huurder ook niet meer WA verzekerd voor de tegenpartij.
 3. Schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met Artikel 7.
 4. er sprake is van Schade veroorzaakt met of door de TukTuk, toegebracht aan derden, waarvoor de, voor de TukTuk, afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheids Verzekering geen dekking biedt op grond van overtreding van bepalingen uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden kunnen op verzoek bij Verhuurder worden ingezien of worden verkregen.
 5. Schade is ontstaan tijdens het rijden in colonne en geen veilige afstand is aangehouden.
 6. Schade is ontstaan door het vervoer van samengeperste gassen, licht ontvlambare stoffen, wapens en munitie.
 7. Schade is ontstaan door vermissing van de Tuk Tuk of door het verloren gaan van de bij de Tuk Tuk behorende losse onderdelen, autosleutels en kentekenbewijs.
 8. Indien aan Verhuurder, ten gevolge van een door hem afgesloten verzekerings- overeenkomst, een uitkering wordt verstrekt voor cascoschade of wettelijke aansprakelijkheid, laat dit de aansprakelijkheid van Huurder onverlet.

5.Indien de Schade gevolg is van enig nadeel dat met de Tuk Tuk is toegebracht, wordt de omvang van de Schade op voorhand vastgesteld in overeenstemming met het bedrag van de aan benadeelde verstrekte schadeloosstelling, vermeerderd met de overige Schade van Verhuurder.

 1. Schade aan Verhuurder door gederfde huurinkomsten tijdens herstel van schade aan de Tuk Tuk wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen dat de Tuk Tuk niet voor verhuur beschikbaar was, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.
 2. Groepen worden geacht een collectieve verzekering te hebben afgesloten, voor de eventuele schade die ontstaat tijdens de TukTuk Verhuur tijdens het achter elkaar rijden. Tuk Tuk Den Helder is hiervoor niet verzekerd.

Artikel 9.

Aansprakelijkheid Huurder voor gedrag anderen.

  1.  Huurder is aansprakelijk voor alle gedragingen en letsel van bestuurder en medereizigers.

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte materiele of immateriële schade veroorzaakt bij Tuk Tuk Den Helder door of aan derden, voortkomend uit de uitvoering van de

Reclameovereenkomst en/of andere schriftelijke overeenkomsten, tenzij er bij Tuk Tuk Den Helder sprake is van grove schuld.

 1. Tuk Tuk Den Helder is niet aansprakelijk voor:
 2. schade voortvloeiende uit vorderingen wegens schendingen van merk- en auteursrecht, dan wel het overtreden van de regels van de NRC.
 3. schade m.b.t. reclame/adverteren veroorzaakt door tijdelijke buitengebruikstelling van een voertuig.
 4. door Opdrachtgever geleden directe of indirecte schade ten gevolge van het door Tuk Tuk Den Helder, om welke reden dan ook, niet kunnen uitvoeren van haar aangegane verplichtingen,

tenzij deze schade veroorzaakt is door grove schuld.
 

Artikel 10.

Aansprakelijkheid Verhuurder bij een technisch gebrek.

 1. In geval van gebreken heeft Huurder slechts recht op vervangend vervoer als Verhuurder bij het afsluiten van de huurovereenkomst het gebrek kende of behoorde te kennen, dit in redelijkheid mogelijk is; en geen kosten met zich meebrengt die in de gegeven omstandigheden redelijker wijze niet van Verhuurder verlangd kunnen worden.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een technisch gebrek dat geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud.
 3. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij deze bij het afsluiten van de Huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.

Artikel 11.

Opgelegde sancties en andere overheidsmaatregelen.

 1. Alle sancties en gevolgen van maatregelen opgelegd door de overheid en verband houdend met het gebruik van de Tuk Tuk zijn voor rekening van Huurder, tenzij e.e.a. verband houdt met een bij de aanvang van de huur reeds aanwezig technisch gebrek.

   2. Indien deze sancties en maatregelen, zoals genoemd in sub 1, rechtstreeks aan Verhuurder worden                 opgelegd, is Huurder gehouden deze op diens verzoek schadeloos te stellen vermeerderd met € 25,-               aan administratiekosten.        
 

Artikel 12.

Beslaglegging op de Tuk Tuk.

In geval van beslaglegging op de Tuk Tuk, hetzij strafrechtelijk of civielrechtelijk, blijft Huurder gehouden alle verplichtingen van de Huurovereenkomst na te komen tot het moment dat de Tuk Tuk weer vrij van beslag in het bezit van Verhuurder is.

Huurder is verplicht Verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortkomende geleden schade en kosten.
 

Artikel 13.

Ontbinding Huurovereenkomst.

In de hierna te noemen gevallen is Verhuurder gerechtigd de Huurovereenkomst met Huurder zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de Tuk Tuk onmiddellijk op te eisen met behoud van recht op schadeloosstelling:

 1. als Huurder één of meer verplichtingen uit de Huurovereenkomst niet of niet op tijd nakomt.
 2. er beslag op de Tuk Tuk wordt gelegd.
 3. indien Huurder overlijdt.
 4. indien Verhuurder tijdens de huurperiode achter het bestaan van omstandigheden komt, die van dien aard zijn dat als Verhuurder hiervan in een eerder stadium op de hoogte was geweest, de Huurovereenkomst niet was aangegaan.
 5. indien Huurder in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt of onder curatele wordt gesteld.

Artikel 14.

Klachten en geschillen.

 1. Verhuurder spant zich in, ter voorkoming van klachten en geschillen, om bij klachten deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van Huurder af te handelen.
 2. Indien Huurder een hem overkomen schade claimt moet Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld. Bij benadering moet de aard van de schade worden aangegeven.
 3. Indien zich niet oplosbare geschillen tussen partijen voordoen kan uitsluitend de Nederlandse rechter hiervoor geraadpleegd worden.

Artikel 15.

Overige bepalingen.

 1. Verhuurder verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van Huurder, e.e.a. conform de Wet Persoonsregistraties.
 2. Alle overeenkomsten waarop de Algemene Huurvoorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

3, Van de Algemene Huurvoorwaarden kan slechts worden afgeweken bij een expliciet schriftelijk vastgelegde overeenkomst.

 1. Indien bij een geschil de rechter één of meerdere bepalingen van de Algemene Huurvoorwaarden niet van toepassing verklaart, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.
 2. Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn openbaar, bovendien is Verhuurder verplicht deze bij de getekende Huurovereenkomst uit te reiken, zodat Huurder er kennis van kan nemen.

Artikel 16

Reclame.

 1. Huurder is verplicht om met de verkochte reclame-uitingen te rijden, en mag deze niet zonder toestemming van Tuk Tuk Den Helder verwijderen.
 2. Tuk Tuk Den Helder heeft ten allen tijde het recht een reclame-uiting te weigeren omdat de door Opdrachtgever aangeboden tekst in strijd wordt geacht te zijn met:
 3. de goede zeden
 4. de openbare orde
 5. de Nederlandse Reclame Code
 6. maatschappelijk algemeen aanvaarde waarden e. ter plaatse geldende overheidsbepalingen
 7. Na het afsluiten van een reclame overeenkomst legt opdrachtgever, minimaal binnen 14 dagen, de aan te brengen teksten voor aan Tuk Tuk Den Helder. Deze zal bij eventuele bezwaren of weigering binnen 5 dagen na ontvangst van de teksten reageren met vermelding van de redenen. Uitsluitend indien in rechte wordt uitgemaakt dat genoemde weigering ongegrond is zal er sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming van Tuk Tuk Den Helder.
 8. Indien er sprake is van een weigering, zoals bedoeld in lid 2, kan Opdrachtgever de vrijvallende reclameruimte gebruiken voor de niet geweigerde Reclame uiting, mits deze binnen 2 weken na de schriftelijke weigeringsdatum wordt aangeleverd.

Na deze termijn van 2 weken staat het Tuk Tuk Den Helder vrij de vrijvallende Reclame-ruimte door derden te doen gebruiken.

 1. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de door hem aangeleverde teksten, bovendien erkent hij het uitdrukkelijk belang van Tuk Tuk Den Helder om niet geassocieerd te willen worden met de inhoud van de Reclame-uitingen.
 2. Opdrachtgever staat er voor in dat zijn Reclame-uitingen niet in strijd zijn met het genoemde onder lid 1, en dat deze bovendien geen politieke of

      religieuze strekking hebben en ook niet uitnodigen tot enige vorm van geweld.

 1. Indien verwijdering van een Reclame-uiting heeft plaatsgevonden op last van een rechterlijke uitspraak, zijn alle kosten hieruit voortvloeiend voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Met het verlenen van een Reclameopdracht vrijwaart Opdrachtgever Tuk Tuk Den Helder voor alle aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende gerechtelijke of andere kosten verband houdende met de inhoud, vorm en uitvoering van de Reclame-uiting.
 3. De door Opdrachtgever aan Tuk Tuk Den Helder geleverde Reclameteksten moeten voldoen aan de afgesproken specificaties zoals overeengekomen en door Tuk Tuk Den Helder schriftelijk bevestigd.
 4. Indien de Reclameteksten niet aan de specificaties voldoen of te laat worden aangeleverd wordt door Tuk Tuk Den Helder een deadline vastgesteld en kenbaar gemaakt, zodat Opdrachtgever alsnog de afspraken kan nakomen.

       Na het verstrijken van de deadline kan Tuk Tuk Den Helder de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
 

Artikel 17.

Betaling Reclame.

 1. Eerste betaling: 50 % binnen 14 dagen na factuurdatum, pas dan wordt de Reclameopdracht in uitvoering genomen.
 2. Het resterende bedrag wordt maandelijks gelijkelijk verdeeld tot het einde van de Overeenkomst. Dit wordt van te voren overeengekomen.

Artikel 18.

Annulering.

Indien opdrachtgever besluit tot annulering van een schriftelijk overeengekomen Opdracht is Tuk Tuk Den Helder gerechtigd, ter dekking van gemaakte kosten, dit als volgt in rekening te brengen: Annulering van Reclame-overeenkomst:

 1. korter dan 3 weken voor overeengekomen startdatum: 100% van orderbedrag.
 2. tussen 3 weken en 3 maanden: 75% van orderbedrag.

Annulering van Vervoersovereenkomst:

 1. 2 dagen of minder voor aanvang Vervoersovereenkomst: 75% van orderbedrag.
 2. 14 tot 2 dagen voor aanvang: 35% van orderbedrag.
 3. 21 tot 14 dagen voor aanvang: 10% van orderbedrag.

Artikel 19.

Dierenvervoer.

 1. Kleine huisdieren mogen, mits geplaatst in een draagbare mand of tas, op schoot of naast Reiziger vervoerd worden. Honden kunnen kort aangelijnd vervoerd worden.
 2. De in lid 1 bedoelde huisdieren kunnen door Vervoerder geweigerd worden als deze op enigerlei wijze hinder veroorzaken.

Artikel 20.

Gevonden voorwerpen.

In het geval van gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke

bepalingen ten aanzien van aangifteplicht, het volgende:

 1. Vervoerder is bevoegd een door Personeel of anderen gevonden voorwerp na een termijn van 3 maanden van de hand te doen, voor zover het niet kostbare zaken betreft.
 2. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp of de opbrengst van een ingevolge lid a van de hand gedaan voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de

      rechthebbende af te geven, binnen 3 jaren na melding van verlies.

 1. Vervoerder kan als een situatie zoals in lid b zich voordoet bewaar- en administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 21.

Overige bepalingen.

 1. Alle Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard

      zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 1. Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij een expliciet schriftelijke overeenkomst.
 2. Mondeling gemaakte afspraken zijn alleen bindend als deze door Tuk Tuk Den Helder schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien bij een geschil de rechter één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet van toepassing verklaart, zal dit de geldigheid van de overige

      Bepalingen niet aantasten.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar, bovendien is Tuk Tuk Den Helder verplicht Reiziger/Opdrachtgever,( Tuk Tuk Den Helder is verplicht om de algemene voorwaarden vooraf aan de overeenkomst ter hand te stellen).